Polityka Prywatnos?ci firmy LCF KUCHNIE Sp. z o.o. włas?ciciela platformy www.mojlacanche.pl

§1. Informacje ogo?lne

 

 1. Administratorem danych jest LCF KUCHNIE Sp. z o.o. z siedziba? w Wasrzawie przy ul. Uroczej 26, wpisanej do Rejestru Przedsie?biorco?w pod numerem KRS: 0000502141, dla kto?rej akta rejestrowe prowadzi Sa?d Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sa?dowego. REGON: 147165804. Ochrona danych odbywa sie? zgodnie z wymogami powszechnie obowia?zuja?cych przepiso?w prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.Dla interpretacji termino?w stosuje sie? słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatnos?ci (jez?eli wynika to bezpos?rednio z opisu).Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatnos?ci termin ?Uz?ytkownik? zasta?piony został okres?leniem ?Ty?, ?Administrator? ? ?My?. Termin ?RODO? oznacza Rozporza?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso?b fizycznych w zwia?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.Szanujemy prawo do prywatnos?ci i dbamy o bezpieczen?stwo danych. W tym celu uz?ywany jest m.in. bezpieczny protoko?ł szyfrowania komunikacji (SSL).
 2. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page?u sa? traktowane jako poufne i nie sa? widoczne dla oso?b nieuprawnionych.

 

§2. Administrator Danych

 

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich kliento?w. Oznacza to, z?e jes?li posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imie?, nazwisko,adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane sa?: a. zgodnie z przepisami dotycza?cymi ochrony danych osobowych, b. zgodnie z wdroz?ona? Polityka? Prywatnos?ci, c. w zakresie i celu niezbe?dnym do nawia?zania, ukształtowania tres?ci Umowy, zmiany ba?dz? jej rozwia?zania oraz prawidłowej realizacji Usług s?wiadczonych droga? elektroniczna?, d. w zakresie i celu niezbe?dnym do wypełnienia uzasadnionych intereso?w (prawnie usprawiedliwionych celo?w), a przetwarzanie nie narusza praw i wolnos?ci osoby, kto?rej dane dotycza?:
 3. Kaz?da osoba, kto?rej dane dotycza? (jez?eli jestes?my ich administratorem) ma prawo doste?pu do danych, sprostowania, usunie?cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Kontakt z osoba? nadzoruja?ca? przetwarzanie danych osobowych w organizacji. Usługodawcy jest moz?liwy droga? elektroniczna? pod adresem e-mail: biuro@lcfkuchnie.pl
 5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwia?zaniu Umowy lub cofnie?ciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczen? przed sa?dem lub jez?eli przepisy krajowe albo unijne ba?dz? prawa mie?dzynarodowego obliguja? nas do retencji danych.
 6. Usługodawca ma prawo udoste?pniac? dane osobowe Uz?ytkownika oraz innych jego danych podmiotom upowaz?nionym na podstawie włas?ciwych przepiso?w prawa (np. organom s?cigania).
 7. Usunie?cie danych osobowych moz?e nasta?pic? na skutek cofnie?cia zgody ba?dz? wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Usługodawca nie udoste?pniania danych osobowych innym podmiotom aniz?eli upowaz?nionym na podstawie włas?ciwych przepiso?w prawa.
 9. Wdroz?ylis?my pseudonimizacje?, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzona? kontrole?doste?pu dzie?ki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczen?stwa danych.
 10. Dane osobowe przetwarzaja? osoby wyła?cznie upowaz?nione przez nas albo przetwarzaja?cy, z kto?rymi s?cis?le wspo?łpracujemy.

 

§3. Pliki cookies

 1. Witryna mojlacanche.pl uz?ywa cookies. Sa? to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przegla?darki. Kiedy przegla?darka ponownie poła?czy sie? ze strona?, witryna rozpoznaje rodzaj urza?dzenia, z kto?rego ła?czy sie? uz?ytkownik. Parametry pozwalaja? na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, kto?ry je utworzył. Cookies ułatwiaja? wie?c korzystanie z wczes?niej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotycza? adresu IP, typu wykorzystywanej przegla?darki, je?zyka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pos?rednictwem formularza kontaktowego.
 2. Na naszej witrynie wykorzystujemy naste?puja?ce pliki cookies:Cookies sesyjne: sa? przechowywane na Urza?dzeniu Uz?ytkownika i pozostaja? tam do momentu zakon?czenia sesji danej przegla?darki. Zapisane informacje sa? wo?wczas trwale usuwane z pamie?ci Urza?dzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani z?adnych informacji poufnych z Urza?dzenia Uz?ytkownika.
  Cookies trwałe: sa? przechowywane na Urza?dzeniu Uz?ytkownika i pozostaja? tam do momentu ich skasowania. Zakon?czenie sesji danej przegla?darki lub wyła?czenie Urza?dzenia nie powoduje ich usunie?cia z Urza?dzenia Uz?ytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani z?adnych informacji poufnych z Urza?dzenia Uz?ytkownika.
 3. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w naste?puja?cych celach:a. Konfiguracji serwisu
  ? rozpoznania urza?dzenia Uz?ytkownika Serwisu oraz jego lokalizacje? i odpowiednio wys?wietlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  ? rozmiaru czcionki, wygla?du strony internetowej itp…

b. Realizacji proceso?w niezbe?dnych dla pełnej funkcjonalnos?ci stron internetowych
? dostosowania zawartos?ci stron internetowych Serwisu do preferencji Uz?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczego?lnos?ci pliki te pozwalaja? rozpoznac? podstawowe parametry Urza?dzenia Uz?ytkownika i odpowiednio wys?wietlic? strone? internetowa?, dostosowana? do jego indywidualnych potrzeb;

c. Analiz i badan? oraz audytu ogla?dalnos?ci
? tworzenia anonimowych statystyk, kto?re pomagaja? zrozumiec?, w jaki sposo?b Uz?ytkownicy Serwisu korzystaja? ze stron internetowych Serwisu, co umoz?liwia ulepszanie ich struktury i zawartos?ci;

d. Zapewnienia bezpieczen?stwa i niezawodnos?ci serwisu

 

 • Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewne?trzne w naste?puja?cych celach:
  – zbierania ogo?lnych i anonimowych danych statycznych za pos?rednictwem narze?dzi analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedziba? w USA].
  – wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomoca? serwiso?w społecznos?ciowych Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedziba? w USA lub Facebook Ireland z siedziba? w Irlandii]
 • Moz?liwos?ci okres?lenia warunko?w przechowywania lub uzyskiwania doste?pu przez Cookies:
  ?  Uz?ytkownik moz?e samodzielnie i w kaz?dym czasie zmienic? ustawienia dotycza?ce pliko?w Cookies, okres?laja?c warunki ich przechowywania i uzyskiwania doste?pu przez pliki Cookies do Urza?dzenia Uz?ytkownika. Zmiany ustawien?, o kto?rych mowa w zdaniu poprzednim, Uz?ytkownik moz?e dokonac? za pomoca? ustawien? przegla?darki internetowej lub za pomoca? konfiguracji usługi. Ustawienia te moga? zostac? zmienione w szczego?lnos?ci w taki sposo?b, aby blokowac? automatyczna? obsługe? pliko?w cookies w ustawieniach przegla?darki internetowej ba?dz? informowac? o ich kaz?dorazowym zamieszczeniu Cookies na urza?dzeniu Uz?ytkownika. Szczego?łowe informacje o moz?liwos?ci i sposobach obsługi pliko?w cookies doste?pne sa? w ustawieniach oprogramowania (przegla?darki internetowej).
  ?  Uz?ytkownik moz?e w kaz?dej chwili usuna?c? pliki Cookies korzystaja?c z doste?pnych funkcji w przegla?darce internetowej, kto?rej uz?ywa.
  ?  Ograniczenie stosowania pliko?w Cookies, moz?e wpłyna?c? na niekto?re funkcjonalnos?ci doste?pne na stronie internetowej Serwisu.

 

 

§4. Cele i podstawy przetwarzania

Okres?lono cele przetwarzania Pan?stwa danych. Jako Administrator be?dziemy przetwarzac? Pan?stwa dane w celu:

 1. przyje?cia zamo?wienia, zawarcia i realizacji umowy (s?wiadczenia usług), marketingu bezpos?redniego oferowanych usług, naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegaja?cego na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczen? (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), prowadzenia wszelkich niezbe?dnych działan? zwia?zanych z pełnym zagwarantowaniem bezpieczen?stwa, archiwizacji danych dotycza?cych zawartych umo?w, złoz?onych zamo?wien? oraz zgłaszanych reklamacji, przesyłania odpowiedzi na zgłaszane uwagi, pisma, wnioski, zastrzez?enia, reklamacje,realizowania obowia?zko?w prawnych podmiotu LCF KUCHNIE Sp. z o.o. cze?s?c? Twoich danych, takich jak: imie?, nazwisko, rocznik urodzenia, miejscowos?c?, dane związane z żądaniami konfiguracji kuchni Lacanche., wizerunek na zdje?ciach i materiałach video be?dzie widoczna dla innych uz?ytkowniko?w strony internetowej oraz medio?w społecznos?ciowych.

 

§5. Informacje o formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez uz?ytkownika.
 2. Serwis moz?e zapisac? ponadto informacje o parametrach poła?czenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane z formularzy zapiso?w sa? wys?wietlane na stronie www.mojlacanhe.pl
 4. Dane osobowych podane w formularzu zapiso?w sa? rejestrowane przez Administratora strony w rejestrze (RODO)
 5. Osoba, kto?ra wypełni formularz zapiso?w ma prawo do wgla?du, modyfikacji i z?a?dania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie
 6. Dane podane w formularzu sa? przetwarzane do przygotowania wyceny kuchni Lacanche.

 

§6. Prawo do sprzeciwu

 1. W kaz?dej chwili przysługuje Pan?stwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pan?stwa danych opisanych powyz?ej. Przestaniemy przetwarzac? Pan?stwa dane w tych celach, chyba z?e be?dziemy w stanie wykazac?, z?e w stosunku do Pan?stwa danych istnieja? dla nas waz?ne prawnie uzasadnione podstawy, kto?re sa? nadrze?dne wobec Pan?stwa intereso?w, praw i wolnos?ci lub Pan?stwa dane be?da? nam niezbe?dne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen?.
 2. W kaz?dej chwili przysługuje Pan?stwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpos?redniego. Jez?eli skorzystasz z tego prawa ? zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 3. Przetwarzanie danych do momentu cofnie?cia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

 

§7. Okres przechowywania danych

Pan?stwa dane osobowe wynikaja?ce z zawartych umo?w lub przesłanych pism be?da? przetwarzane przez:

 1. okres przez jaki sa? s?wiadczone usługi;
 2. okres, kto?ry jest niezbe?dny do obrony intereso?w Administratora;
 3. okres na jaki została udzielona zgoda;
 4. okres przez kto?ry przepisy prawa moga? obligowac? podmiot LCF KUCHNIE Sp. z o.o. do przetwarzania danych przez okres?lony czas (np. ustawa o rachunkowos?ci);
 5. zostanie przyje?ty Two?j sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych ? w przypadku gdy podstawa? przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes Administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpos?redniego, w tym profilowania.

 

§8. Odbiorcy danych

Pan?stwa dane moga? zostac? przekazane:

 1. podmiotom wspo?łpracuja?cym (organizatorom zawodo?w sportowych) oraz kontrahentom (druk numero?w startowych, wysyłka SMS z informacjami o zawodach oraz z wynikami);
 2. firmom kurierskim i pocztowym, kto?re be?da? dostarczac? do Pan?stwa przesyłki;
 3. kancelariom prawnym i firmom prawniczym, kto?rym podmiot LCF KUCHNIE Sp. z o.o. zlecił np. prowadzenie poste?powania;
 4. portalom społecznos?ciowym, dostawcom płatnos?ci, podmiotom zapewniaja?cym nam wsparcie techniczne; podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepiso?w prawa;

 

§9. Prawa oso?b, kto?rych dane dotycza?:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pan?stwu:

 1. prawo doste?pu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunie?cia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

§10. Informacja o dobrowolnos?ci podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, niemniej jest niezbe?dne do zawarcia i realizacji umowy przez LCF KUCHNIE Sp. z o.o. Skutkiem niepodania danych w zalez?nos?ci od celu, w jakim dane sa? podawane moz?e byc? brak moz?liwos?ci korzystania z usług
LCF KUCHNIE Sp. z o.o.